ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

ရုံးချုပ်ဖုန်း
အလှူခံဌာန
နာရေးကူညီ
ရေ၀ေးရုံးခွဲ
ထိန်ပင်ရုံးခွဲ
အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဥ်
သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
သုခအလင်းပညာရေး
လူနာတိုကင်ယူရန်
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း
ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ဌာန