ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကား

1
5
8
4
6
7

၂၀၁၆ ေမ (၈)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းမွ (၁/၂၀၁၆)ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျပီး အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ဥကၠဌ ဦးေက ်ာ္သူ မွ "မိမိတို႔ဘဝေတြ လွပလာေစဖို႔ ခက္ခဲတဲ႔လမ္းႀကမ္းကို ေရွ႕မွ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ႔ျပီျဖစ္ျပီး (၇)ရက္သားသမီး

အလွဴရွင္မ်ား၏ ေခြ်းနည္းစာ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ႔သည့္၄င္း သင္တန္းမ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ ေအာင္ၿမင္တဲ႔ပန္းတိုင္သို႔ စည္းကမ္းရွိရွိ ေရာက္ေအာင္သြားၾကရန္"အတြက္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား ေျပာႀကားေပးခဲ႔ျပီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသင္တန္းမွ ဆရာမ်ားကသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေျပာႀကားခဲ႔ျပီး ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတြင္ အေျခခံမွ စ၍အျခားအတန္းမ်ားျဖစ္သည့္

  • A+ (Hardware)
  • D.T.P Photoshop
  • Auto CAD - 3D Max
  • Programming Networking

တန္းခြဲမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျပီး သင္တန္းသား/သူ ဦးေရ (၄၀၀)ခန္႔ တတ္ေရာက္ သင္ႀကားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ။

ျဖိဳးျဖိဳး(FFSS)