မြန္ျပည္နယ္ ၊ေရးၿမိဳ႕တြင္ "လွ်တ္တျပတ္" အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ(၁၇)
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

K Ambulance အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕

ႏွင့္ ေက်ာ္သူပရဟိတကြန္ရက္ အဖြဲ႕တို႔

ပူးေပါင္း၍ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေရးၿမိဳ႕တြင္

" လွ်က္တျပတ္ "အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအေျခခံသင္တန္းကို

ယေန႔ နံနက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရာ

အဆိုပါသင္တန္း၏သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ေရးၿမိဳ

ရွိ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်ာင္းတိုက္မွ

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတ္ာႏွင့္ သင္တန္းျဖစ္ေျမာ

က္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္

သင္တန္းသား/သူမ်ား၊တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အထက္ပါအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္းအား(၁၇.၁၀.၂၀၁၉)မွ

(၂၁.၁၀.၂၀၁၉)ထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

သင္တန္းသား/သူ (၈၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။